Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: MANSFELD DANIEL PROFILER z siedzibą przy ul. Gajowej 15 w Jastrzębiu-Zdroju. NIP:6422787959, REGON: 240870057. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:info@profiler.pl lub telefonicznie: 324701140. 

Aby świadczyć usługi zgodne z profilem działalności, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w poniższych celach ( w zakresie zgodnym z przepisami prawa):

 • W celu dokonania wyceny, zawarcia umowy lub wykonania usługi przetwarzamy: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, telefon kontaktowy – na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 • W celu obsługi reklamacji – gdy złożysz taką reklamację przetwarzamy: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, telefon kontaktowy – na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
 • W celu obsługi zapytań, które do nas kierujesz ( poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail) – na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
 • W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy: imię i nazwisko, numer telefonu – podanie numeru telefonu jest dobrowolne – podstawa art.6 ust.1 lit.a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 • W celu wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przetwarzamy: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby bądź adres wykonania usługi, nr NIP, numer zamówienia – na podstawie art.6 ust.1 lit.c, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy: : imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby bądź adres wykonania usługi, nr NIP, numer zamówienia, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL ( jeżeli został podany) – na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • W celach archiwalnych i dowodowych przetwarzamy: imię, nazwisko, dane adresowe, numer zamówienia, adres e-mail – na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • W celach analitycznych tj.badania i analizowania aktywności na stronie internetowej przetwarzamy: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy – na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym – dane te są zapisywane automatycznie w tzw. Logach serwera przy każdorazowym korzystaniu ze strony Administratora – na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres wykonania usługi, jeżeli jest inny niż zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • opcjonalnie : adres e-mail ( nie wymagany)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług .Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzania twoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W związku z tym, że korzystamy z firm podwykonawczych, Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom  w celu wykonania usługi zgodnej z zawartą umową(imię, nazwisko, adres wykonywanej usługi, telefon kontaktowy) W związku z przestrzeganiem przepisów w zakresie prawa konsumenta , w momencie złożenia przez Ciebie reklamacji, Twoje dane ( imię, nazwisko, adres, telefon) mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tj. producentom, serwisantom czy innym podmiotom świadczącym usługi serwisowe. W związku z przestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie rachunkowości przez naszą firmę przekazujemy Twoje dane osobowe do biura rachunkowego, tylko w zakresie przewidzianym przez przepisy prawne. W związku z charakterem prowadzonej działalności Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane przewoźnikowi zewnętrznemu( w momencie zakupu towaru z transportem) Twoje dane mogą zostać przekazane organom państwowym, kontrolnym, na ich żądanie, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne. 

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Nie

Nie

Tworzenie stron www: Data Quest | CMS TYPO3